Enigma Concepts training and counseling
 
 
 
 


Onze OPLEIDINGEN kenmerken zich door:

 • Een zeer grote mate van interactiviteit tussen begeleider en deelnemers.
 • Concrete individuele en groepsoefeningen.
 • Duidelijk geformuleerde individuele doelstellingen na elke opleidingsdag.
 • Interactieve gesprekken, rollenspelen, en cases bespreken en inoefenen, behoren tot de aangewende leermiddelen.
 • Feedback en uitwisseling van de opgedane ervaringen

Vanuit de basisprincipes worden de deelnemers in concrete, vanuit hun eigen praktijk afgeleide situaties gebracht.

We personaliseren elke opleiding in overleg met de opdrachtgever zodat een maximaal rendement kan nagestreefd worden.

 

Enkele voorbeelden

Onderstaand vindt u een selectie van een aantal opleidingen. Wanneer u op de link klikt, krijgt u een detailpagina met het waarom, de doelgroep en de globale inhoud van de opleiding.

Selectie managementopleidingen

Selectie communicatie-opleidingen

Methodiek

Voor elke opdracht worden zeer duidelijk drie stadia afgelijnd, nl.:

 • 1. Intake en analyse
 • 2. Interventie
 • 3. Feedback en evaluatie

1. Intake en analyse

Elke opdracht start met een duidelijke behoefteanalyse. Concreet wordt hierbij nagegaan of de vooropgestelde vraag de behoeften dekt en al dan niet dient bijgestuurd. Hierbij gaat het dus duidelijk om het rendement van de beoogde investering. Practisch betekent dit dat met diverse betrokkenen, zowel verantwoordelijken, “opinion leaders”, en deelnemers gesprekken gevoerd worden, waarbij verwachtingen en behoeften enerzijds gepeild worden en anderzijds op elkaar worden afgestemd

2. Interventie ?

Elke opleiding wordt gekenmerkt door een aantal bijzondere eigenschappen:

 • Gespreid in de tijd
 • Cases op maat vanuit de eigen bedrijfssituatie
 • Deelnemers krijgen opdrachten en formuleren persoonlijke actiepunten per opleidingsdag, en geven hierover feedback tijdens de volgende dagen
 • De inhoud is modulair en flexibel, zodanig dat ,naargelang de behoeften, wordt afgeweken van het oorspronkelijk traject, met inachtneming van de doelstellingen
 • Na elke opleidingsdag vindt een terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever

3. Feedback en evaluatie

Het succes van elke, ook op maat gegeven opleiding wordt in sterke mate mede bepaald door de geleverde “nazorg”. Hieronder wordt verstaan dat de resultaten van de interventie, samen met de opdrachtgever geëvalueerd wordt in het kader van de vooraf opgestelde doelstellingen. Tevens wordt, waar nodig, hetzij in groep, hetzij individueel een oplossing gezocht/voorgesteld voor bijkomende vragen en/ of problemen ondervonden bij de toepassing van de geleerde vaardigheden.

Deze manier van aanpak is dé garantie om uw investering maximaal te laten renderen.

 

 
Haal een maximum rendement uit uw human capital

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Enigma Concepts en vraag uw informatie op maat. Enigma Concepts is een erkende opleidingsverstrekker. Uw voordeel? Maak gebruik van BEA - Budget voor Economisch Advies. Via BEA geeft de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

         
         
         
         
  BEAQFor