Enigma Concepts training and counseling
 
Nl
 
 
 

DE COACH IN HET BEDRIJF.
Leiden of lijden?

 
Opleiding
   

WAAROM DEZE TRAINING ?

Coachen in organisaties betekent 'het verbinden van persoonlijke ontwikkeling aan het realiseren van de afdelings- en organisatieobjectieven.' Of met andere woorden, hoe kan de manager vanuit leiderschap en in interactie met de medewerkers werken aan het laten realiseren van functie-, afdelings- en organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeling?

In de bedrijfswereld van vandaag is naast het kunnen omgaan met en onder controle houden van veranderingen, het eveneens belangrijk een duidelijk inzicht te krijgen in de waarden volgens de welke de medewerkers opereren. Op deze manier kan de manager beter, én méér gericht reageren op moeilijke situaties met medewerkers.

De bewustwording van de rol van de medewerker, en de zekerheid rond het commitment, maken deel uit van de bedrijfscultuur en zijn de weg naar betere prestaties.

DOELGROEP

Deze opleiding/workshop richt zich op leidinggevenden en verantwoordelijken die coaching en teamwerking belangrijk vinden.En die tevens bereid zijn hun huidige stijl van leidinggeven te toetsen en in vraag te stellen

INHOUD

MODULE 1: LEIDING GEVEN EN STIJLEN VAN LEIDING GEVEN: DE PLAATS ALS " MIDDLE MANAGER/COACH" IN HET GEHEEL

Essentieel is de stijl van de leidinggevende zelf. Het is namelijk deze leidinggevende die, om succesvol te zijn, de flexibiliteit dient aan te leren om de verschillende stijlen toe te passen, al naargelang de competenties en motivatie van de medewerker en de specifieke werksituatie. Behandelde topics in deze module:

 • Duidelijke bepaling van de persoonlijke en specifieke problemen inzake leidinggeven van iedere deelnemer ?
 • Overzicht van bestaande motivatietheorieën ?
 • Overzicht van de verschillende stijlen van leidinggeven ?
 • Toetsing van de eigen stijl vandaag ?
 • Communicatie: percepties ?
 • Communicatieve basisvaardigheden : vraagstelling; actief luisteren en actieve stilte ?
 • Gedragsbeïnvloeding verbaal en non-verbaal ?
 • Kernkwaliteiten en valkuilen als leidinggevende/coach ?
 • Motivatiecase en empowerment ?
 • Het formuleren van de juiste objectieven en stellen van objectieven als motivatietool ?

MODULE 2: OMGAAN MET VERANDERINGEN BINNEN DE ORGANISATIE

Elke organisatie wordt geconfronteerd met een zich uiterst snel wijzigende externe omgeving. Maken we keuzes, of verkiezen we ongewild af te wachten en ons te laten "leven"? Hoe brengen we onze medewerkers op één lijn, hoe zorgen we er voor dat dit alles gedragen wordt door de organisatie? Hoe gaan we om met deze noodzakelijke veranderingen? En, bovenal,wat is de impact op onze organisatie, medewerkers, en vooral .onszelf?

Behandelde topics in deze module:

 • Het onderschatte belang van visie ?
 • De basiscomponenten van visie: strategie, cultuur en organisatie ?
 • De impact van veranderingsprocessen op de persoon ?
 • Het achtstappenplan in veranderingsprocessen ?
 • De voorwaarden voor een geslaagd veranderingsproces ?
 • Het verschil tussen leiderschap en management ?
 • Het belang van waarden, omgezet in gedrag

MODULE 3: SPECIFIEKE EN "MOEILIJKE" COACHINGGESPREKKEN MET MEDEWERKERS

Hoe vermijden dat slechte of ondoordachte communicatie de persoonlijke productiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen in het gedrang brengt? Deze module is gericht om te leren omgaan met die situaties en/of gesprekken die als bedreigend of negatief dreigen over te komen bij medewerkers met demotivatie tot gevolg. Vaak betekenen deze situaties een rem op niet alleen de verhouding met de medewerker, maar ook op het algemene functioneren zelf.

Behandelde topics in deze module:

 • Een meer duidelijke en assertieve communicatie met de medewerker
 • Stellen van prioriteiten
 • Technieken van vraagstelling
 • Controle als waarderingstool
 • Communicatie van beleids- of eigen beslissingen
 • Het controle- én bijsturingsgesprek
 • Correctieve gesprekken voeren
 • Op een constructieve manier omgaan met conflicten
 • Het conflict tijdig herkennen en tijdig ingrijpen
 • Methodieken om conflicten beter de baas te kunnen of te vermijden

MODULE 4: BEOORDELEN VAN MEDEWERKERS: FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

Hoe kunnen de activiteiten van medewerkers formeel op een positieve manier gecontroleerd, opgevolgd en bijgestuurd worden met betere resultaten als gevolg ? Doordachte en formele beoordelingsgesprekken zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Naast het systeem zelf ,zijn de juiste ingesteldheid en interactie tussen de verschillende betrokkenen van essentieel belang. Hierbij gaat het vooral om functie-invulling of -aanpassing, attitudebijsturing en formele jaarobjectieven.

Behandelde topics in deze module:

 • Wat zijn competenties?
 • Wat dient geëvalueerd ?
 • Hoe verloopt de interactie tussen de verschillende gesprekspartners ?
 • Voeren van beoordelingsgesprekken
 • Wat te doen en wat te vermijden ?
 • Voorbereiding en vraagstellingen.
 • De opvolging van deze gesprekken.
   
   
    Haal een maximum rendement uit uw human capital

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met Enigma Concepts en vraag uw informatie op maat. Enigma Concepts is een erkende opleidingsverstrekker. Uw voordeel? Maak gebruik van BEA - Budget voor Economisch Advies. Via BEA geeft de Vlaamse overheid steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap.

   
         
         
  BEA qFor